به نام خدا

فروش اینترنتی ورق گرم

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق سرد

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق رنگی

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق گالوانیزه

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق قلع اندود

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق اسیدشویی

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق استیل

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش

 

فروش اینترنتی ورق آجدار

محصولضخامت (MM)کیفیتمحل بارگیریکارخانهوزن (KG)طول (MM)عرض (MM)قیمت (تومان)ثبت سفارش